ويزای كار Bijan Assil - Labor Visa

Bijan Assil UP

توجه: تمام موارد در این وب سایت اطلاعات در مورد خدمات مهاجرتی است و هیچگونه جنبه نصیحت ندارد.

Labor Certification visa

ویزا از طریق کار برای اشخاص هنرمند مانند قالی بافان ، مدیران ، سکرتر‌ها و از این قبیل در صورت داشتن کار فرما در آمریکا می‌باشد که شامل شما ، همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال میشود.

H1B Visa

این ویزا برای اشخاص لیسانس و فوق لیسانس كه لازمه آن داشتن مدرك ليسانس و کارفرما در آمریکا می‌باشد که شامل شما ، همسر و فرزندان زیر ۲۱سال میشود.

 

Sponsor

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210