برنامه های رادیویی و تلویزیونی Bijan Assil - On TV

Bijan Assil UP
توجه: تمام موارد در این وب سایت اطلاعات در مورد خدمات مهاجرتی است و هیچگونه جنبه نصیحت ندارد

ویدیوها و برنامه های زنده رادیویی و تلوزیونی آقای بیژن اصیل

 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 4 سپتامبر 2016
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 4 اکتبر 2015
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 1 آگوست 2015
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون اندیشه - 29 ژانویه 2015
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 14 ژانویه 2015
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 15 سپتامبر 2013
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون کانال 1 - 13 می 2013
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 14 می 2013
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون کانال 1 - 22 آوریل 2013
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون اندیشه - 26 جولای 2012
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون اندیشه - 11 جولای 2012
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 11 آوریل 2012
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 14 مارچ 2012
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
برنامه زنده در تلویزیون پارس - 15 فوریه 2012
DV-Lottery, Refuge, Investors Visa, Conditional Student Visa, Family Visa
ویزای پناهندگی، قرعه کشی گرین کارت، ویزای سرمایه گذاری، ویزای دانشجویی، ویزای خانوادگی برای بچه ها،
 
 
 
 

 

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210