ارتباط با ما Bijan Assil - Contact Us

Bijan Assil UP

شما مي توانيد از طريق :
تلفن آمريكا دفتر مركزي : 0013102713600
فاكس : 0013107347280
آدرس دفتر مركزي :

Mailing Address: 8549 Wilshire Blvd. #951 Beverly Hills, CA 90211
Office Address: 468 North Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210

Sponsor

و يا آدرس ايميل : info@AssilUSA.com
با ما ارتباط برقرار نماييد.

bijan_assil_office
Beverly Hills Office Address
468 North Camden Dr. suite 200, CA 90210
 
 
Main Office

 

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210